ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานสัมมนา Registrar Network ครั้งที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนเรียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลเพื่อก้าวสู่อาเซียน” ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา งานรับนักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา งานตารางเรียนตารางสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 395 คน จาก 97 สถาบัน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบงานทะเบียนและประมวลผล โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน” โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “บริการการศึกษาอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง” โดย ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง จังหวัดขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากร รวมถึงการอภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลของสถาบันการศึกษา” ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การรับเข้าและดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ TQF และสหกิจศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยสถาบัน รวมถึงกิจกรรมทันศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557

ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์