ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัลการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระดับดีเลิศ 4 ปีซ้อน

          เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคาร สิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอเคล็ดลับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง 4 ปี ก่อนเข้ารับโล่รางวัล จาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบรางวัลให้กับคณะและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการระดับดีและโดดเด่น “ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานคือ ทรัพยากรบุคคล ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่างทำความเข้าใจ และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานจนมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่าย ที่ร่วมกันสร้างผลงานด้านประกันคุณภาพจนเป็น ที่หนึ่ง สี่ปีซ้อน และขอขอบคุณสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนและให้กำลังใจ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ กล่าว และยังได้ให้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ คือ ความเรียบง่าย การมองโลกในแง่ดี การมอบหมาย ความพอเพียง การขอบคุณ และความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ซึ่งรวมกันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว คือ SOMSAK

ก่อนการนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงแนะนำความเป็นมาในการมอบรางวัล QA Award, QM Star, Outstanding for Service excellent, WCU-Enforcement & Reward และ Conceptual Integration framework