ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ต้อนรับผู้แทนจาก เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Sandra B. Tempongko, Team Leader and Deputy Coordinator, Dr. Ophelia M. Memdoza, Consultant, Network และ Ms. Mildred Publico, Research Associate ซึ่งผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED ได้สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี และบุคคลการสายผู้สอนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์, อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาตรี อย่างละ 1 คน ในประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานคณะภายใต้กรอบความร่วมมือของการเป็นสมาชิก โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network : THOHUN) สอบถามความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากที่คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ แนวทางที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประเมินสภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่ก่อนการดำเนินงาน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นด้านกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับเครือข่ายต่อไปในอนาคต 

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Assoc. Prof. John F Smith ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Victoria University of Wellington และ Auckland University ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบไปด้วย  Prof. Ngaire Kerse – Head of School of Population Health, Assoc. Prof. Jude McCool - Programme Director for the Master of Health Leadership, Mrs. Karen Ann Dorrian  - Senior International Manager  และ Mr. Jeff Howe - Director, International Business Development

ซึ่งได้เดินทางมาพบและหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำทางสุขภาพ (Health Leadership) และด้านสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) รวมถึงหารือหลักสูตรการอบรมที่ทาง Victoria University of Wellington และ Auckland University จะสามารถร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะเสนอพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไป

 

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Dr. Vanphanom Sychareun คณบดีคณะหลังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าหารือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาการระบาด และหลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ เข้าหารือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายโดย Mr. Hu Jianhua รองผู้อำนวยการ Party School of CPC Guangxi Zhuang Autonomous Region Committee / Guangxi Administration Institute ประเทศสาธารณรัฐประชนจีน

ขาวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนาม MOU กับ University of Community Health, Magway, Myanmar

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ  University of Community Health, Magway ประเทศเมียนมาร์  โดยมี Professor Dr. Htin Zaw Soe ผู้อำนวยการของ University of Community Health, Magway เป็นผู้ลงนาม และมี รศ. ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นพยาน ณ ห้องประชุมของ Clinical Research Centre โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการฝึกอบรมด้านต่างๆ ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ อาคันตุกะ จาก Health Polytechnic of Ministry of Health

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Prof. Frank Peter Schelp อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Health Polytechnic of Ministry of Health จากเมือง Yogyakarta ประเทศ อินโดนิเซีย จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เป็นการเข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต วิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อเดือนเมษายน 2559 และได้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ในครั้งนี้ได้เดินทางมาหารือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และการสานความร่วมมือด้านโภชนาการ และได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน   

 รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์