ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และทีมงานในการลงพื้นที่ "ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ เป็นอย่างยิ่ง  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์