ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ นำทีมบริหารรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรับพรปีใหม่      

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์