ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุม SEAPHEIN ณ เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย

ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม South-East Asia Public Health Education Institution Network (SEAPHEIN) ณ เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเครือข่ายสถาบันด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หนุนนโยบาย Green and Smart Campus จำจัดขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือบริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด สร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดปัญหาและความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดการขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ร่วมกับ บริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด เพื่อสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาจากหน่วยงาน คณะวิชาต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงจากห้องปฏิบัติการจากคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกรบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและลดปัญหาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกำจัดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ อาทิเช่น ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษ ฝุ่นละออง และไดอ๊อกซิน  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ โดยเฉพาะค่าส่งขยะติดเชื้อไปเผาในเตาเผาภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะติดเชื้อของภูมิภาคอาเซียน

“ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเป็น  Green and Smart Campus  หรือการเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีบนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ  รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2563 อีกทั้งยังเป็นการกำจัดขยะติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด เพื่อลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าว

นายเฉลียว ตรีอรุณรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า

“เป้าหมายของบริษัท คือนำกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อดังกล่าวเข้าไปใช้ในคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งในประเทศไทย และขยายออกไปถึงโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ โดยการกำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นการควบคุมปัจจัยต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะไม่เพิ่มภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการนำร่อง”

ขอขอบคุณ ข่าวโดย : https://www.kku.ac.th/ikku/portal2

ต่อยอด Publication Clinic ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ

ต่อยอด Publication Clinic เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้เพิ่มผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ KKU Publication Clinic วิทยากรโดย ศ.สุพรรณี พรหมเทศ และ ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย

 

 

คึกคัก แน่นหนาชาวบ้านทรายมูล อ.น้ำพอง ขก. ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เเละไส้ตรง

คึกคัก แน่นหนาชาวบ้านทรายมูล อ.น้ำพอง ขก. ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เเละไส้ตรง ในการออกพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรอง วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้นำทีมโดย ผศ.พงษ์เดช สารการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำพอง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราตายของประชากร และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ศ.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา และทีมงานลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจทีมงานและวางแผนงานวิจัย บริการวิชาการต่อยอด

ภาพ,ข่าว โดย : กรุณา โสฬสจินดา

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น คว้า 4 รางวัล

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น คว้า 4 รางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2559

ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 5 คน สม.อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สม.วิทยาการระบาด จำนวน 3 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 22) ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นหัวข้อ OSHE สำหรับอุตสาหกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (OSHE for Green Industry to Sustainable Development)โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นเกียรติมาเปิดงาน และนายกสมาคมฯ กล่าวรายงานกิจกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วประเทศ มีกิจกรรมทั้งการบรรยาย ร่วมอภิปราย เผยแพร่ข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ รวมถึงให้นักศึกษาและนักวิชาการได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะในรูปแบบโปสเตอร์และนำเสนอด้วยวาจา

จากกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัล President Award โดยนายกสมาคมฯ ในการนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันการศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่นได้รับรางวัลมาทั้งหมด 4 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ของหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอีก 2 รางวัล จากการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation คือ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งนำเสนอโดยนางสาวอาริยา ปานนาค และนางสาววรวรรณ ภูชาดา ตามลำดับซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้ที่ปรึกษาของ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง

 

  
 

เริ่มแล้วคลีนิคให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เริ่มแล้วคลีนิคให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้องศูนย์ earth ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลากร ผู้มีความสนใจทุกท่าน เข้าร่วมได้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป