ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการ และยกย่องชมเชยนักวิจัยดีเด่นที่สร้างชื่อเสียง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการ และยกย่องชมเชยนักวิจัยดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ในปีนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ได้มอบรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556  ในกิจกรรมวัน “Sport Day and Night Fancy สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุขศาสตร์”   โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) นักวิจัยที่มีจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Refereed Journal สูงสุด  ได้แก่

   ระดับศาสตราจารย์         ดร.มาลินี  เหล่าไพบูลย์

   ระดับรองศาสตราจารย์    ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยา

2) นักวิจัยที่มีจำนวนบทความวิจัยที่เป็นชื่อแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS  ได้แก่

   ระดับศาสตราจารย์         ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ

   ระดับรองศาสตราจารย์    ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม

                                  ดร.ศิริพร  คำสะอาด

                                  อ.เชษฐา  งามจรัส

3) นักวิจัยที่มีผลรวมค่า Impact factor-SJR สูงที่สุด ได้แก่

   ระดับศาสตราจารย์         ดร.มาลินี  เหล่าไพบูลย์

   ระดับรองศาสตราจารย์    ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก Denmark

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะกรรมการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Risk Assessment : the new advance and publishable research topics” เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Herman Nybro Autrup  อาจารย์ประจำ School of Public Health, University of Aarhus ประเทศ Denmark เป็นวิทยากร  การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน 

ข่าว : อรวรรณ ดีสุรกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพและพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง The Third  Global Congress for Qualitative Health Research, “Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Research” ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องออร์คิดบอลรูม 2-3  โรงแรมพูลแมนขอนแก่น โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา จากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจ จำนวน 300 คน

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง The Third  Global Congress for Qualitative Health Research, “Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Research” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ การเผยแพร่และการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้จากงานวิจัยนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประสบการณ์ทางสุขภาพของบุคลากรทางด้านสุขภาพกลุ่มนักวิชาการสุขภาพ นักวิจัยทางด้านสุขภาพระดับนานาชาติ และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ WHO Collaborating Center for Research and Training on Gender and Women’s Health, Research, Faculty of Nursing, Khon Kaen University,  Training Center for Enhancing Quality of Life of Working Age People, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Faculty of Public Health, Khon Kaen University, University of Washington, Seattle, USA เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ 

ประชุมวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

บุคลากรด้านสาธารณสุข กว่า 2,000 คน ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการและความร่วมมือสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ครั้งที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการและความร่วมมือสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เริ่มต้นอย่างไร... เมื่อกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนบังคับใช้” ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศ และได้กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งการจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมารตรฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการสาธารณสุขย่อมได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย จึงพึงต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนบังคับใช้ เพื่อให้วิชาชีพสาธารณสุขให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในอนาคต”
 
หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีบุคคลสำคัญ 4 ท่าน ร่วมกันเปิดงานในครั้งนี้ ได้แก่ นายไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมประชุมได้อุ่นเครื่องโดยการร่วมกันร้องเพลง กำลังใจ และชมวีดีทัศน์ “คนทำงาน ก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุข ” ก่อนรับฟังบรรยายเรื่อง “รู้จัก เข้าใจ เข้าถึง ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง” โดย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และอุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอมุมมอง “คุณค่าและความคาดหวังต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” เสวนาเรื่อง “ทางเลือกสถาบันการศึกษากับแนวทางการพัฒนานักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ” และ “เส้นทางวิชาชีพ สู่เส้นทางมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุขหลายหน่วยงานร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
 
การประชุมดังกล่าวยังมีต่อเนื่องไปถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย ในหัวข้อ “รู้ทันพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน: การบังคับใช้กฎหมาย” พร้อมทั้งรับฟังข้อซักถามต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นเป็นการร่วมกันเสนอ “ร่างปฏิญญาข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” และพิธีส่งมอบร่างปฏิญญาดังกล่าวให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป และปิดการประชุม เวลา 13.30 น.
 
 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา

 

งานวิจัย CR ด้าน occupational health ของอาจารย์คณะสาธารณสุขฯมข. ที่ประเทศฟินแลนด์

ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และ อ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้ทำวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “Behavioral interventions for promoting respiratory protection use in workers” ซึ่งเป็น Cochrane Review Research ร่วมกับ Dr.Jos Verbeek, Headquarter และ Mr.Jani Ruotsalainen,Managing Editor ในกลุ่มของ Cochrane Occupational Safety and Health Review Groupได้เดินทางไป Complete Review ที่ Finnish Institute of Occupational Safety and Health,Kuopio,Finland ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 พฤศจิกายน 2556 ในการนี้ได้รับความรู้ และประสบการณ์มากมาย และเกิดความหลากหลายทางวิชาการโดยเฉพาะมีความร่วมมือกันในงานวิจัยด้าน Occupational Health เป็นอย่างดีเยี่ยม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Activities of the Thai Cochrane Network และ อ.ดร.พรพรรณ สกุลคู บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Occupational Health research in Thailand แก่นักวิจัยใน Finnish Institute of Occupational Safety and health อีกด้วย และยังร่วมเข้ารับการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในช่วงเวลา 9.00 -10.00 น. ของทุกวัน(ดังโปรแกรมด้านล่างนี้)

PROGRAM

MONDAY

9.00-10.00 PirjoJokela / Anne Torpström: Occupational health services in Finland

TUESDAY

9.00-10.00 EskoRytkönen: Noise and vibration

WEDNESDAY

9.30.-10.30 Sirpa Rauas-Huuhtanen: Ergonomics in Finland

THURSDAY

9.00-10.00 JukkaMäittälä: Personal protective equipment exhibition and occupational health services of farmers

FRIDAY

9.30.-10.30 Your presentations to FIOH staff

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดโครงการ “ขยะไปไหน” เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการทำดีเพื่อ มข. โดยในปี 2556 ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงผลเสียของการใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำที่มีผลต่อภาวะและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์   

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เรื่องขยะเบื้องต้น แก่คณาจารย์ และนักเรียน จำนวน 84 คน พร้อมกันนี้นายอภินันท์  ปิตาระเต  นางสาวสุดาวดี ยะสะกะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม เรื่อง “การคัดแยกขยะ และนำกลับไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม”

ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวว่า “ ขยะนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของคน หากไม่มีการกำจัดขยะให้ถูกต้องและเหมาะสม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนทั้งทางตรงและทางอ้อม”