ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับกรมควบคุมโรค โดยสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม โดยได้เกียรติรับเชิญจากกรมควบคุมโรค โดยสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา1 โรงแรมริเวอร์โรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย