ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุม AHLA General Assembly 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม Asia Health Literacy Association or AHLA General Assembly 2017 อีกทั้งยังได้เข้าร่วม The 5th AHLA Conference ณ University of Malaya เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียร่วมกับคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ รศ.เบญจา มุกตะพันธุ์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสดังกล่าวได้มีการประกาศเปิดสำนักงาน AHLA ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธาน AHLA และได้มีการวางแผนการจัดประชุมวิชาการ AHLA ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2561 และครั้ง ที่ 7 ในปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์