โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กรอ้างอิง : ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2081/2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2563


 

โครงสร้างการบริหาร