โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์


อ้างอิง : ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1030/2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2561