โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์อ้างอิง : ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2081/2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2563