นักศึกษาต่างชาติ USAC

University Studies Abroad Consortium (USAC)

 

รายละเอียดโปรแกรม: USAC Khon Kaen Courses,  Faculty of Public Health, KKU

      โปรแกรมนี้มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ เปิดสอนแก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับปริญตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 วิชาหลัก ได้แก่

  • Environmental Health (CHS, 300-level, 3 credits)
  • Comparative Studies in Global Healthcare (CHS/SOC, 300-level, 3 credits)

      โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์พิเศษจากหลายหลายสถาบัน

      สนใจโปรแกรมนี้หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  https://usac.edu/study-abroad-programs/thailand/khon-kaen/courses/2019/fall

      หรือติดต่อ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศ ที่อีเมลล์ anootta@kku.ac.th