หลักสูตรปริญญาโท

จำนวน 9 หลักสูตร

  • ป.โท วิทยาการระบาด
  • ป.โท ชีวสถิติ
  • ป.โท อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ป.โท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ป.โท การบริหารสาธารณสุข
  • ป.โท สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • ป.โท โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
  • ป.โท สาธารณสุขศาสตร์
  • ป.โท สุขภาพระหว่างประเทศ