สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

Department of Epidemiology and Biostatistics

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

รศ.ดร.พงษ์เดช  สารการ
Assoc. Prof. Dr. Pongdech  Sarakarn

Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42875 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส
Assoc. Prof. Dr. Chetta  Ngamjarus

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42878

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริพร  คำสะอาด
Assoc. Prof. Dr. Siriporn  Kamsa-ard

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42880

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม
Assoc. Prof. Dr. Porjai  Pattanittum

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42877 

ประวัติและผลงาน

naow

ผศ.เนาวรัตน์  มณีนิล
Asst. Prof. Naowarat  Maneenin

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42872

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล
Asst. Prof. Dr. Chananya  Jirapornkul

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42869

ประวัติและผลงาน

Supot-1

รศ.ดร.สุพจน์  คำสะอาด
Assoc. Prof. Dr. Supot  Kamsa-ard

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42884

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ ศิวานนท์  รัตนะกนกชัย
Lecturer. Siwanon  Rattanakanokchai

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42881 

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.ประภัสรา  ศิริกาญจน์
Asst. Prof. Dr. Prapassara  Sirikarn

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42874

ประวัติและผลงาน

 

ติดต่อธุรการสาขาวิชาฯ

Tel. 043-347637, 043-424820, ต่อ 42873
Fax. 043-362075, 043-424821