หลักสูตรปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

      1. วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย