สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Department of Occupational Safety and Environmental Health

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รศ.ดร.สุนิสา  ชายเกลี้ยง
Assoc. Prof. Dr. Sunisa  Chaiklieng

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42850

ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์
Assoc. Prof. Dr. Warangkana  Sungsitthisawad

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42846

รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทร์ม่วง
Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Inmuong

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42845, Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.กาญนิถา  ครองธรรมชาติ
Asst. Prof. Dr. Kannitha  Krongthamchat

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42855

 Pornpan-66

รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
Assoc. Prof. Dr. Pornpun Sakunkoo

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42848, Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

รศ.วิภารัตน์  โพธิ์ขี
Assoc. Prof. Wipharat  Phokee

E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42847 

ประวัติและผลงาน

ผศ.พจน์  ภาคภูมิ
Asst. Prof. Phot  PakPom

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42853 

อาจารย์ นัฐชานนท์  เขาราธ
Lecturer. Nathchanon  Khaorat

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42851

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ
Asst. Prof. Dr. Rittirong  Junggoth

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, Fax. 0-4342-4821

ผศ.ดร.พฤกษ์  ตัญตรัยรัตน์
Asst. Prof. Dr. Puek  Tantriratna

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42852

รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล
Assoc. Prof. Vichai  Pruktharathikul

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42849

Yuparat-1

ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล
Asst. Prof. Dr. Yuparat  Limmongkon

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42849

ประวิติและผลงาน

Worawan-1

อาจารย์ ดร.วรวรรณ  ภูชาดา
Lecturer. Dr. Worawan  Phoochada 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42857

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ กชกร  อึ่งชื่น
Lecturer. Kodchakorn  Uengchuen

E-mail : kodcue@kku.ac.th
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42847

นายไพทูลย์  น้อยวังหิน
Mr. Pitoon  Noivenghin

ปฏิบัติงานธุรการสาขาวิชาฯ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42858, Fax. 0-4342-4821

Nattra

นางสาวนัทฑริการ์  บุญมา
Ms. Nattharika  Boonma

ปฏิบัติงานธุรการสาขาวิชาฯ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42858, Fax. 0-4342-4821