ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

w1

 ..........................................................................................................................................................................

   chutikan  

     ratthaphol-1

 

     033

      061
ดร.ชุติกาญจน์   ศักดิ์พิศุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
Email  :  chusak
@kku.ac.th
โทร : 42828

 
ผศ.รัฐพล  ไกรกลาง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42830
ประวัติและผลงาน
 
ผศ.เนาวรัตน์  มณีนิล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42872 
ประวิติและผลงาน
 
นางสาวจิดาภา  พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42805pokka

 
071
 
 
   
ดร.ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42864


 
นายเทพภมร  คำสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ฝ่ายการจัดการอาคารสถานที่และระบบทางกายภาพ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44584 
       

 ..........................................................................................................................................................................

    Pornpan-66  

      

 

         pornpimon

     
รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42848
ประวัติและผลงาน
 
รศ.ดร.พงษ์เดช  สารการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 42875

 
ดร.พรพิมล  ชูพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 42867

 
 
..........................................................................................................................................................................