ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

w1

 ..........................................................................................................................................................................

     n1  

    022-1

 

     033

     061
ผศ.นิคม  ถนอมเสียง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Email  :  
nikom@kku.ac.th
โทร  :  42876

 
ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
Email  :  chananya
@kku.ac.th
โทร  :  42869
ประวิติและผลงาน

 
ผศ.เนาวรัตน์  มณีนิล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ
โทร. 42872
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวิติและผลงาน
 
นางสาวจิดาภา  พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42805s1

 
nat1
 
071 
   
ผศ.ดร.สุระชัย  พิมหา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 42834
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
ผศ.ดร.นาฎนภา  หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
โทร. 42890
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นายเทพภมร  คำสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ฝ่ายการจัดการอาคารสถานที่และระบบทางกายภาพ
โทร. 44584
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 ..........................................................................................................................................................................

      

      

 

          ratthaphol-1

     
รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 42848
ประวัติและผลงาน
 
รศ.ดร.พงษ์เดช  สารการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 42875

 
ผศ.ดร.รัฐพล  ไกรกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 42867
ประวัติและผลงาน
 
 
..........................................................................................................................................................................