ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

w1

 ..........................................................................................................................................................................

   chutikan  

     022-1

 

     033

      061
ดร.ชุติกาญจน์   ศักดิ์พิศุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
Email  :  chusak
@kku.ac.th
โทร : 42828

 
ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42831

ประวัติและผลงาน
 
ผศ.เนาวรัตน์  มณีนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42830
ประวิติและผลงาน
 
นางสาวจิดาภา  พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42805kavin
 
071
   

   
ผศ.ดร.กวินทร์  ถิ่นคำรพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ นวัตกรรม
และการต่างประเทศ

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42832 หรือ 44577
 
นายเทพภมร  คำสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ฝ่ายการจัดการอาคารสถานที่และระบบทางกายภาพ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44584 
       

 ..........................................................................................................................................................................

      

        w1

 

         pornpimon

     
รศ.ดร.สุนิสา  ชายเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42850
ประวัติและผลงาน
 
ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์
รก.หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 
42804

 ประวัติและผลงาน
 
ดร.พรพิมล  ชูพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 42867

 
 
..........................................................................................................................................................................