สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Department of Public Health Administration, Health Promotion, and Nutrition

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช
Dr. Pornpimon  Chupanit

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42860
Fax. 0-4342-4821

wongsa-2

ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์
Prof. Dr. Wongsa  Laohasiriwong

E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42837
Fax. 0-4342-4821 

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
Asst. Prof. Dr. Ratthaphol  Kraiklang

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42867
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.สุรชัย  พิมหา
Asst. Prof. Dr. Surachai  Phimha

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42834
Fax. 0-4342-4821

อ.ดร.นพรัตน์  เสนาฮาด
Dr. Nopparat  Senahad

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 091-861-2724
Fax. 0-4342-4821

 

Nakarin-1

ผศ.ดร.นครินทร์  ประสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. Nakarin  Prasit

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42842
Fax. 0-4342-4821

ผศ.ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
Asst. Prof. Dr. Natnapa  Heebkaew Padchasuwan 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 44590
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

นายกำไร สิมเสน
Mr. Kumrai  Simsan

 

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 081-9745919, 0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821

nichapa

นางณิชาภา  ตาริชกุล
Mrs. Nichapa  Tarichkul

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.  0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821