สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

Porjai

รองศาสตราจารย์ ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
Associate Professor Dr. Porjai Pattanittum

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research areas: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์เมตต้า (Systematic review and Meta-analysis)

Teaching areas: ชีวสถิติ (Biostatistics)Education
:

ระดับ

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

2541

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

2544

ปริญญาเอก

Ph.D. (Public Health)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

2556

Selected publications (Scopus/ISI) :

1. Pattanittum P, Ewens MR, Laopaiboon M, Lumbiganon P, McDonald SJ, Crowther CA. Use of antenatal corticosteroids prior to preterm birth in four South East Asian countries within the SEA-ORCHID project. BMC Pregnancy Childbirth. 2008;8:47.
2. Festin MR, Laopaiboon M, Pattanittum P, Ewens MR, Henderson-Smart DJ, Crowther CA. Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes. BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9:17.
3. Ho JJ, Pattanittum P, Japaraj RP, et al. Influence of training in the use and generation of evidence on episiotomy practice and perineal trauma. Int J Gynaecol Obstet. 2010;111(1):13-8.
4. Khianman B, Pattanittum P, Thinkhamrop J, Lumbiganon P. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007426. DOI: 10.1002/14651858.CD007426.pub2.
5. Pattanittum P, Turner T, Green S, Buchbinder R. Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD003686. DOI: 10.1002/14651858.CD003686.pub2.
6. Pattanittum P, Kunyanone N, Brown J, Sangkomkamhang US, Barnes J, Seyfoddin V, Marjoribanks J. Dietary supplements for dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD002124. DOI: 10.1002/14651858.CD002124.pub2.
7. Jampathong N, Laopaiboon M, Rattanakanokchai S, Pattanittum P. Prognostic models for complete recovery in ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC NeurolEngland; 2018 Mar;18(1):26.
8. Kiatchoosakun P, Jirapradittha J, Sirikarn P, Laopaiboon M, Pattanittum P, Chandrakachorn W, et al. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand. Am J Perinatol. United States; 2018 Dec.
9. Thamronganantasakul  K, Supakalin  N, Kietpeerakool  C, Pattanittum  P, Lumbiganon  P. Extended‐field radiotherapy for locally advanced cervical cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD012301. DOI: 10.1002/14651858.CD012301.pub2.
10. Cheewakriangkrai  C, Kietpeerakool  C, Aue‐aungkul  A, Charoenkwan  K, Pattanittum  P, John  D, Lumbiganon  P. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD013253. DOI: 10.1002/14651858.CD013253.

.................................................................................................................................................................................