สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

Porjai

รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐา งามจรัส
Associate Professor Dr. Chetta Ngamjarus

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research areas: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Systematic review and Meta-analysis, Time Series Analysis)

Teaching areas: ชีวสถิติ (Biostatistics)

 Education
:

ระดับ

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

ปริญญาเอก

Ph.D. (Epidemiology)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

Selected publications (Scopus/ISI) :

1. Aekphachaisawat N, Sawanyawisuth K, Khamsai S, Chattakul P, Takahashi K, Chomtmongkol V, Tiamkao S, Limpawattana P, Senthong V, Chindaprasirt J, Theeranut A, Ngamjarus, C. An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae). Parasitol Int. 2019 Jun 18;101944.

2. Kietpeerakool C, Aue-Aungkul A, Galaal K, Ngamjarus C, Lumbiganon P. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa). Cochrane Database Syst Rev JT  - Cochrane database Syst Rev LR  - 20190304. 2019 Feb;2:CD012828.

3. Aekphachaisawat N, Tiamkao S, Limpawattana P, Chotmongkol V, Sawanyawisuth K,  Ngamjarus C. An Epidemiological Study and Seasonal Variation in Eosinophilic Meningitis. Med Assoc Thail. 2018;101(7 (Suppl. 7)):s131–5.

4. Tupyota P, Chailertvanitkul P, Laopaiboon M, Ngamjarus C, Abbott P V., Krisanaprakornkit S. Supplementary techniques for pain control during root canal treatment of lower posterior teeth with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis. Aust Endod J. 2018;

5. Eamudomkarn N, Kietpeerakool C, Kaewrudee S, Jampathong N, Ngamjarus C, Lumbiganon P. Effect of postoperative coffee consumption on gastrointestinal function after abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep. 2018 Nov;8(1):17349.

6. Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V, McNeil E, Holling H. Enhancement of learning on sample size calculation with a smartphone application: A cluster-randomized controlled trial. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017;

7. Thanaviratananich S, Thanaviratananich S, Ngamjarus C. Corticosteroids for parasitic eosinophilic meningitis. Cochrane database Syst Rev [Internet]. 2015;2:CD009088.

8. Muktabhant B, Lumbiganon P, Ngamjarus C, Dowswell T. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2012;4.

9. Pattanittum P, Laopaiboon M, Moher D, Lumbiganon P, Ngamjarus C. A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-Date Systematic Reviews. PLoS One. 2012;

10. Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Ngamjarus C, Laopaiboon M. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(10).

.................................................................................................................................................................................