สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Wongsaศาสตราจารย์ ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์

1. ประวัติการศึกษา

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Public Health จาก University of the Philippines (Manila)

1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. (Public Sector Management) จากมหาวิทยาลัย University of Canberra, Australia

1.4 การศึกษา หรืออบรม หรือวิทยฐานะทางวิชาการอื่น ๆ

1.4.1 อบรม Public Sector Reform : Principles and Practical Applications for Managers : Mekong Institute, January 2000.

1.4.2 Conflict Management : University of Victoria : Canada 1995.

1.4.3 Diploma in Conflict Resolution, Uppsala University, Sweden, 2547.

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานวิจัย

2.1.วงศา เลาหศิริวงศ์ เจียมจิต แสงสุวรรณ สุวรรณา บุญยะลีพรรณ ภัทระ แสนไชยสุริยา และเพลินตา ศิริปการ. 2548. การศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์และผู้ป่วยเอดส์เมื่อกลับสู่บ้านในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัย มข. ปีที่10 ฉบับที่ 3.

2.1.วงศา เลาหศิริวงศ์ ภัทระ แสนไชยสุริยา สุวรรณา บุญยะลีพรรณ เจียมจิต แสงสุวรรณ  ธีระ ฤทธิ์รอด ภพ โกศลารักษ์ และ เพลินตา ศิริปการ. 2548. การศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิจัยมข. ปีที่10 ฉบับที่ 1 : 42-53

2.1.วงศา เลาหศิริวงศ์ ชัชวาล ยุทธชัยยางกูล วิไลวรรณ เทียนประชา. 2548. สมัชชาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 : 64 70

2.1.กิ่งแก้ว เกษโกวิท ยุพา ถาวรพิทักษ์ วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ พรทิพย์ คำพอ พรวิภา ดีศรี วงศา เลาหศิริวงศ์ สุวิทย์ อินนามมา ศิขิน รัตนทิพย์. 2548. ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงสืบทอดด้านการกินอาหารของหญิงตั้งครภ์และหญิงหลังคลอด ในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 : 7076

2.1.5 บังอร คนกลาง วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ สุทิน ชนะบุญ, 2547. คุณภาพบริการปฐมภูมิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของโรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วารสารวิจัย มข.ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ :63 68

2.1.วนิดา พลเชียงสา รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ ผศ.ดร.ประจักร บัวผัน ดร.มกราพันธุ์ จูฑรสกะ, 2549. เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น” วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 18 ฉบับที่ 215 ม.ค. 50.

2.1.นางสาวอมันดา ไชยกาญจน์ รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์, 2548. ปัญหาและแนวทางการปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเอเมือง จังหวัดปทุมธานี

2.1.นายชลวิทย์ บุญศรี รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์, 2548. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2.1.9 Praneet Pongpaew, Rungsunn Tungtrongchitr, Venus Supanwan, Niyomsri Vudhivai, Pattara Sanchaisuriya, Chalor Intrarakhao, Udomsak Mahaveerawat, Benjaluck Phonrat, Pisit Jotking, Wongsa Kongdee, Frank Peter Schelp, Sastri Saowakhontha. Evaluation and Monitoring of Iodine Deficiency Disorders in School Children in North-east Thailand. Asia Pacific J Clin Nutr. 1998; 7(2) : 131-137.

2.1.10 Steven Lim, Michael Cameron, Wongsa Laohasiriwong, Chupasiri Apinundacha. Economic interventions in the flight against HIV/AIDS: a case study of Northeast Thailand. Journal of GMS Development Studies Vol.1: 67-88(2004)

2.1.11 Sanchaisuriya, P., Pengsa, P. Sriamporn, S,. FP. Kritpetcharat, O., Suwanrunang, K., Laohasiriwong, W., Noda, S., Kato, S. Experience with a self- administered device for cervical cancer screening test by Thai women with different educational backgrounds. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.  5. 142-148 (2004).

2.1.12 Rattanavong, P., Thammavong, T., Louanvilayvong, D., D. Southammavong, L., Vioounnalath, V., Laohasiriwong, W., Saowakontha, S., Schelp, F. P. Reproductive health in selected villages in Lao PDR. Southeast Asian. J Trop Med Publ Health. 31 (Suppl. 2) 51-62 (2000)

2.1.13 Saowakontha S, Pongpaew P, Chaisiri K, Vudhivai N, Intarakhao C,Supawan V, Tungtrongchitr R, Phonrat B, Kuhatong C, Mahaweerawat U, Khongdee W, Sanchaisurtya P, Changbumrung S, Migasena P, Schelp FB. Promotion of the health and nutrition status of rural women toward safe motherhood. In: Health Management Information Systems (HAMIS). Marte AB, Merkle A, Schwefwel D, eds. Asian German Partnerships for Health paper no 15, Department of Health, Manila 1996

2.1.14 Chaisiri K, Pongpaew P, Tungtrongchitr R, Phonrat B, Kulleap S, Kuhathong C, Intarakhao C, Mahaweerawat U, Khongdee W, Sanchaisuriya P, Schelp FP, Saowakontha S, Prevalence of non-insulin dependent diabetes mellitus in 3 Districts of the Khon Kaen province : a population-based study. Medical Technology Seminar. May, 7-9, 1996.

2.1.15 Pengsaa, P.; Vatanasapt, V.; Sriamporn, S.; Sanchaisuriya, P.; Schelp, F. P.; Noda, S.; Kato, S.; Kongdee, W.; Kanchanawirojkul, N., and Aranyasen, O. A self-administered device for cervical cancer Screening in northeast Thailand. Acta Cytol. 1997 May-1997 Jun 30; 41(3):749-54.

2.1.16 Chaisiri K, Pongpaew P, Tungtrongchitr R, Phonrat B, Bulleap S, Kuhathong C, Suttiwong P, Intarakhao C, Mahaweerawat U, Khongdee W, Sanchaisuriya P, Saowakontha S, Merkle A, Schelp FP, Prevalence of abnormal glucose tolerance in Khon Kaen province and validity of urine stick and fasting blood sugar as screening tools. J. Med. Assoc. Thai. 1997;80:363-371

2.1.17 Pongpaew P, Tungtrongchitr R, Supawan V, Vudhivai N, Sanchaisuriya P, Intarakhao C, Mahawat U, Phonrat B, Jotking P, Khongdee W, Schelp FP, Saowakontha S, Evaluation and monitoring of iodine deficiency disorders (IDD) in school children in Northeast, Thailand. Abstract of the16th International Congress of Nutrition, July 27- August 1, 1997, Montreal Canada. P315.

2.1.18 Chaisiri K, Pongpaew P, Tungtrongchitr R, Phonrat B, Kulleap S, Suttipong P, Intarakhao C, Mahaweerawat U, Khongdee W, Sanchaisuriya P, Saowakontha S, Merkle A, Schelp FP, Nutritional status and serum lipid of rural population in northeast Thailand-An example of health transition. Internat J. Vit. Nutr. Res. 1998;68:196-202.

2.1.19 Pongpaew P, Tungtrongchitr R, Supawan V, Vudhivai N, Sanchaisuriya P, Intarakhao C, Mahaweerawat U, Phonrat B, Jotking P, Khongdee W, Schelp FP, Saowakontha S, Evaluation and monitoring of iodine deficiency disorders (IDD) in school children in north-east, Thailand. Asia Pacific J. Clin. Nutr. 1998; 7 (2):00-00.

2.1.20 Charerntanyarak L, Kongdee W, Suggaravetsiri P, Arnantanasakul P, Sangkajantranont ,T and Jainsrakoo J, 1998. A comparative study of lead levels in different occupations in Khon Kaen, Northeastern Thailand. Journal of Health Science.

2.1.21 Boonyaleepan s., Laohasiriwong w., Saengsuwan J., Sanchaisuriya P., Kosalaraksa P., Siripakarn P., et al. 2006. Development of the Health Service System for HIV / AIDS Patients in the Northeastern Community Hospital. KKU Research Journal. 12(1).

2.1.22 Boonyaleepan s., Laohasiriwong w., Tassaniyom N., Bary J., Puttapitakpol S. 2007. Self-Efficacy and Health Behavior Development of San AIDS Patients Receiving Anti-introviral Therapy: A Review on Proactive Strategy good for Health Personel. Educational Journal of Thailand. 1(1).

2.1.23 Sophie Coronini-Cronberg, Wongsa Loahasiriwong and Christian A Gericke.Health care utilization under the 30-Baht Scheme among the urban poor in Mittrapap slum, Khon Kaen, Thailand: a cross-sectional study. International Journal for Equity in Health. Vol. 6 No. 11 (2007).

2.1.24 Bouluk Chantraluk, Jiraporn Keowyou, Wongsa Laohasiriwong. Accessibility to Health Service Under the Universal Coverage Health Insurance among the Elderly in Khon Kaen Municipality Area. KKU Research Journal Vol.11 No1 (2007)

2.1.25 Amunda Chaikarn, Wongsa Laohasiriwong. Strategies in Solving Alcohol Consumption Problems among High School Student in Muang District, Pratumthani Province. KKU Research Journal Vol.11 No 2 (2007).

2.1.26 Apinundecha, W. Loahasiriwong, M. P. Cameron and S. Lim. A community participation intervention to reduce HIV/AIDS stigma, Naknon Ratchasima province, northeast Thailand. AIDS Care, October 2007: 19(9): 1157-1165

2.1.27 Suwanna Boonyaleepun, Nit Tassniyom, Wongsa Laohasiriwong, Jean Barry and Somjai Puttapitukpol. Self-Efficacy and health Behavior Development of Isan AIDS Patients Receiving Antiretroviral Therapy: A Review on a Proactive Strategy for Health Personnel. Educational Journal of Thailand. Vol.1 No 1 January-June (2007).

2.1.28  Wanida Polchengsa, Wongsa Laohasiriwong.  Community Pariticipation in Solving Alocohol Consumption among Teenagers in Ban Ton Municipality, Khon Kaen. Khon Kaen Provincial Public Health Journal. Vol. 3 No 4 (2006).

2.1.29 Anchana Sopon  and Wongsa Laohasiriwong HIV/AIDS risky sexual behavior among   urban poor in the Northeast of Thailand, Jurnal of science,Techonology and Humanities  issue Vol. 8 No. 2, 2010

2.1.30 Sukdepat Puangkot MPH, Wongsa Laohasiriwong PhD,Jiamjit Saengsuwan PhD, Isara Chiawiriyabunya MD,Prevalence of Benzodiazepines Misuse in Ubon Ratchathani Province Thailand, J Med Assoc Thai 2011; 94 (1): 118-22

2.1.31 Phrutthinun Surit , Wongsa Laohasiriwong ,Pattara Sanchaisuriya , Frank Perter Schelp.Development of Quality of Life Instrument for Urban Poor in The Northeast of Thailand.  J Med Assoc Thai 2008; 91 (9): 1447-54

2.2 ตำรา

2.2.1 วงศา เลาหศิริวงศ์. 2541. การดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์. ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 80 หน้า.

2.2.2 Health System Development Development. 2005. Khon Kaen University.

Khon Kaen.

2.2.3 Organizational Development in Health Organization. 2005

2.3 บทความทางวิชาการ

2.3.1 วงศา เลาหศิริวงศ์. บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาของการปนเปื้อนในอาหาร. วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคอีสาน. 2543; 16(2).

3. สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

- พ.ศ. 2538  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2544  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2545  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2550  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2561  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2563  ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...............................................................................................................................................................................