หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ

รู้จักชีวสถิติและนักชีวสถิติกันให้มากขึ้น

        ชีวสถิติคืออะไร? นักชีวสถิติมีหน้าที่อะไร? เรียนจบแล้วทำงานที่ไหน? อนาคตของนักชีวสถิติจะเป็นอย่างไร? สามารถหาคำตอบได้ที่นี่..
คลิกและรับชมวิดีโอคลิปการสัมภาษณ์นักชีวสถิติ ในหัวข้อ ‘การให้คำปรึกษาทางสถิติ’ จาก อาจารย์ ดร.สุทิน ชนะบุญ ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มุมมอง ‘ชีวสถิติ’ จาก ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันได้เลย

ความสำคัญของชีวสถิติ กับ อาจารย์ ดร.สุทิน ชนะบุญ

มุมมอง ‘ชีวสถิติ’ จาก ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์

       หากสนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อมาได้ที่ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ โทร. 0-4334-7637 
หรือติดต่อ ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 แผ่นพับหลักสูตร.pdf