ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563

กรอง
แสดง # 
ชื่อ
ประกาศ 31/2563 | รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 (ลว. 21 ธ.ค. 63)
ประกาศ 32/2563 | รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 (ลว. 29 ธ.ค. 63)
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศ : หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะในโครงการที่รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก (ฉ. 12/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563)
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1400/2561) เรื่อง กำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหา
ประกาศ : แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561)
ประกาศ : รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2560