นักศึกษาต่างชาติ USAC

University Studies Abroad Consortium (USAC)

 

รายละเอียดโปรแกรม: USAC Khon Kaen Courses,  Faculty of Public Health, KKU

      โปรแกรมนี้มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ เปิดสอนแก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับปริญตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 วิชาหลัก ได้แก่

  • Environmental Health (CHS, 300-level, 3 credits)
  • Comparative Studies in Global Healthcare (CHS/SOC, 300-level, 3 credits)

      โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์พิเศษจากหลายหลายสถาบัน

      สนใจโปรแกรมนี้หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  https://usac.edu/study-abroad-programs/thailand/khon-kaen/courses/2019/fall

      หรือติดต่อ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศ ที่อีเมลล์ anootta@kku.ac.th

นักศึกษาต่างชาติ CIEE

Community Public Health / CIEE: Council On International Educational Exchange

 

รายละเอียดโปรแกรม: Community Public Health, CIEE, Faculty of Public Health, KKU

      โปรแกรมนี้มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ เปิดสอนแก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับปริญตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งประกอบด้วย 3 วิชาหลัก ได้แก่

  • 510101: Community Public Health
  • 510102: Public Health Management of Thailand
  • 510103: Public Health Field Practicum

      โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์พิเศษจากหลายหลายสถาบัน นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตทั้งหมดไปเทียบกับหลักสูตรปกติที่สถานศึกษาที่ประเทศอเมริกาได้หลังจากสำเร็จโปรแกรม

      สนใจโปรแกรมนี้หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.ciee.org/go-abroad/college-study-abroad/programs/thailand/khon-kaen/community-public-health

      หรือติดต่อ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่อีเมลล์ anootta@kku.ac.th