ปฐมนิเทศนักศึกษา

 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

วันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

วันเปิดภาคการศึกษา

 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556

วันสอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556