เอกสารเผยแพร่ (KM-2565) สำหรับบุคลากรคณะ

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิดีโอเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฟล์การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น