สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล  กีรติวรสกุล

1. ประวัติการศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพมหานคร      ปี พ.ศ.2527

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ.2534

3) การศึกษา หรืออบรม หรือวิทยฐานะทางวิชาการอื่น ๆ

-  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง  ปี พ.ศ.2544

-  การอบรมหลักสูตรวิทยากรความปลอดภัย ปี พ.ศ.2545

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1  ผลงานวิจัย

2.1.1 การกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบใช้สารเร่ง

2.1.2 การศึกษาการบริหารจัดการและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อธนาคารน้ำ ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดขอนแก่น

2.2  งานบริการวิชาการด้านประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 144 เตียง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงพยาบาลรวมแพทย์ จังหวัดสุรินทร์

4) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

5) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ    เขต 6 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ รังสีวิทยา พยาธิวิทยา อาคารผู้ป่วยสามัญ 150 เตียง และอาคารผู้ป่วยทั่วไป 114 เตียง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

7) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม และอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

8) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง และอาคารผู้ป่วย 210 เตียง โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

9) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม กุมาร  เวชกรรมและอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

10) โครงการวางแนวสำรวจธรณีฟิสิกส์บนภูฮ่อม กิ่งอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

11) โครงการขุดเจาะสำรวจแหล่งก๊าซน้ำพอง #7 จังหวัดขอนแก่น

12) โครงการขุดเจาะสำรวจแหล่งก๊าซน้ำพอง #8 จังหวัดขอนแก่น

13) โครงการเหมืองหินปูน หจก.โรงโม่ศุภชัย 1995 กิ่งอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

14) โครงการโรงงานน้ำตาล บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

15) โครงการขุดเจาะสำรวจแหล่งก๊าซภูเวียง 1 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

16) โครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น

17) โครงการโรงงานน้ำตาล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

18) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการลุ่มน้ำสงคราม (ร่วมศึกษา)

19) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

20) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

21) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการคูฟ้า-เซบาย อำเภอเมือง อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

22) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการอ่างเก็บน้ำป่าเลา (ห้วยท่า) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

23) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เฉย จังหวัดอุตรดิตถ์

24) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจสังคม โครงการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซันโครตรอนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

25) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน จังหวัดอุบลราชธานี

26) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและโภชนาการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

3. สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

-  พ.ศ. 2540  ตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  พ.ศ. 2541  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  พ.ศ. 2545  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

................................................................................................................................................................................