การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การจัดการความรู้เรื่อง ความแตกฉานทางสุขภาพ(Health Literacy) จากโครงการวันที่ 27 มิ.ย. 2560
3. แนวคิดการทบทวนการทำงาน (After Action Review) เพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนและการวิจัย โดย ผศ.ดร.นิรมล เมืองโสม
4. "การใช้แนวคิด KM เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร" โดย ผศ.ดร.นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. การจัดการความรู้ "เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน" คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. การอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)
 
7. การจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ)
8. Review of Community Based Reserch : Assessing Partnership Approaches to Improve Public Health
9. Community Based Participatory Research for Health From Process to Outcomes
10. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning)
11. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)
12. สรุปโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนและวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning and Reserach Base Learning)
13. กลุ่มวิจัยตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับบที่ 33/2556
14. ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
15. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
16. ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ Data Management and Statistical Analysis Center (DAMASAC)

Products                                                                                                                                                                                  

 
(1) CASCAP Tools

(2) CA-Care Cloud

(3) Thai-Care Cloud
(4) DAMUS Resources for manuscript writing Link
(5) Hands-on writing workshop @ cascap.takasila.org
(6) DAMASAC Open Conference
(7) DAMASAC Open Journal Link
(8) Workshop Management System
(9) Stat Village
(10) TAC: Testing and Assessment Center Link