แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 4 ปี (2563-2566) | รายงาน/แผนปฏิบัติการ

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


แผนปฏิบัติการ
2563

                                 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

2563 (รอบ 6 เดือน)

อัพเดทข้อมูล วันที่ 26 พ.ค. 63 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

2563 (รอบ 12 เดือน)

อัพเดทข้อมูล วันที่ 23 มี.ค. 64 


แผนปฏิบัติการ 
2564

                                 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน) 

อัพเดทข้อมูล วันที่ 4 มิ.ย. 64 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) 


แผนปฏิบัติการ 
2565
                                 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน) 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)