ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2563   เวลา 08.30-16.30 น  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2018”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวน  78  คน  ณ  ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ วิทยากร-ที่ปรึกษาด้านบริหารกลยุทธ์และทรัพยากรมนุษย์ ระบบมาตรฐาน ISO5001/9001/14001 ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อ.อาคม จันทะวงษ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานมากขึ้น พร้อมทั้งในช่วงสุดท้ายของการอบรมมีการ workshop ของนักศึกษา และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และความพึงพอใจอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)”

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)” เพื่อเป็นการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินในสายอาชีพในอนาคต  โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิเช่น ระบบการบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก  การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการขนส่งทางบก  มุมมองและระเบียบปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 62 คน รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมี ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และ ผศ.ดร.กาญนิถา  ครองธรรมชาติ เป็นคณาจารย์ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills for Leadership

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills for Leadership โดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญ Dr. Roderick  Robillos เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร /ข่าว : วัชระ วินากร

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม จากนั้นนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานไหว้ครูขึ้นไหว้ครู ท้ายสุดประธานพิธีได้กล่าวโอวาทแก่นักศึกษาเป็นอันเสร็จพิธี  

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบเสื้อ เพื่อให้นักศึกษารำลึกเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องภูฝอยลมและห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยได้รับการแนะนำแนวทางจากรุ่นพี่ชั้นปี่ 2  เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้องต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ