ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ เข้ารับโล่ในฐานะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันศุกร์ที่ 10  สิงหาคม  2561 เวลา  09.30 – 11.30 น.  รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ เข้ารับโล่ในฐานะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ณ ห้องหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 สถานบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง