ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

      วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยนายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

เอกฤทธิ์/ภาพ, ขวัญหทัย/ข่าว