ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์”

      วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของสาธารณสุขไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยมี อาจารย์นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ต่อมาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านอดีตคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถึงท่านปัจจุบัน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ 4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยเริ่มจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ (ดำรงตำแหน่งปี 2525-2529), รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล (ดำรงตำแหน่งปี 2537-2545), รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน (ดำรงตำแหน่งปี 2549-2554) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ (ดำรงตำแหน่งปี 2554 ถึงปัจจุบัน) ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า    กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ