ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ

      วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดี และคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิระวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นั้น เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน EdPEx ต่อไป

ภาพกิจกรร

 

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ