ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดี กับ "รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ" โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ "รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ" โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
โดยประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562 

โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งตามประกาศฯว่า ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมธ. ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ นั้น จึงได้ประกาศรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมธ. ประจำปี 2562 ดังนี้

  • สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี อมรศักดิ์ชัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุทธยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขารับใช้สังคม  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

ไฟล์แนบประกาศฯ

ข่าวโดย : นายศรศกดิ์ อุระ, นางสาวศศิธร  โคตรสิงห์