ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับผู้เกษียณอายุงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยในปี 2563 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผู้เกษียณอายุงานทั้งหมด 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ และ นางสาวธนพินท์ ทรัพย์ธรณี โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงานฯ และมีกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เกษียณ ดังนี้

1. การแสดง “ชุด รำอวยพร”

2. พิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวถึงคณูปการของผู้เกษียณอายุราชการ

3. ฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน และกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณะฯ

4. การแสดง “ชุดด้วยรักและห่วงใย ถักทอดวงใจมุทิตา” และมอบของที่ระลึก และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เกษียณทุกท่าน

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ