ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ข่าว : จากเพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.