ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดยท่านคณบดี รศ.ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 เครื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ให้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน ให้สามารถยืมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนได้ ในการนี้ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานที่จัดทำระบบการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ณ ห้องสมุดทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

 

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร