ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2) ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน และ รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานจัดโครงการฯ จากนั้นเสริมด้วยการจัดอบรมการใช้งานระบบลาดิจิทัล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์ Damasac  และทีมโปรแกรมเมอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : Ekkarit Pathumporn