ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลังร่วมกับสภาเครือข่ายสภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ คัดค้านร่างกฎกระทรวงข้อ 21(3) เข้าพบเพื่อหารือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นตัวแทนคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติร่วมกับสถาบันการศึกษาและสภาเครือข่ายฯวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 10 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ วิทยา อยู่สุข เพื่อคัดค้านการแก้ไข ร่างกฎกระทรวงข้อ 21(3) คุณสมบัติของ จป.วิชาชีพที่จะมีการอบรมเพิ่มเติม (อ้างอิงกฎกระทรวงที่เคยคัดค้านข้อ 13(4)) ผลการพูดคุยประเด็นดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีรับไปพิจารณา

ในนามของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พณฯ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่กรุณารับฟังประเด็นปัญหาและหาทางออกสำหรับร่างกฎกระทรวงข้อ 21(3) ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติและแรงงานไทยสืบไป และขอขอบคุณทีมงาน กสร. ทุกท่านที่คำนึงถึงประโยชน์แก่ประเทศชาติ และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน

ภาพกิจกรรม

ภาพ / ข่าว : อาจารย์ กชกร  อึ่งชื่น