ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะเทคโนโลยี เข้าศึกษาเยี่ยมชมระบบบริหารงานออนไลน์ของคณะ (Digital Faculty System)

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และทีมผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะเทคโนโลยี ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาเยี่ยมชมระบบบริหารงานออนไลน์ของคณะ (Digital Faculty System) มาใช้เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีโปรแกรมเมอร์จากศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 1. ระบบการลาแบบดิจิทัล 2. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และ 3. ระบบการจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์     

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร