ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์  เพื่อแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับท่านคณบดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ และมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายผู้สอน เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร