ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ “AUN-QA implementation and Gap Analysis”

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ AUN-QA Implementation and Gap Analysis” สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากรตลอดการบรรยาย ทั้งนี้ได้จัดบรรยายในรูปแบบ Hybrid  ซึ่งบรรยายแบบ Onsite ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยระบบ zoom meeting และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก  วิทยากรได้อธิบายหลักการของ AUN-QA และได้ยกตัวอย่างการตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ AUN-QA ได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้เข้าร่วมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการหลักสูตรต่อไปได้

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร