ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน และโครงการสานสัมพันธ์ (ผู้บริหารพบปะบุคลากร)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน และโครงการสานสัมพันธ์ (ผู้บริหารพบปะบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนางาน ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการของสายสนับสนุน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและพูดคุยปรึกษาหารือกับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร