ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2565- 2568 ในการเข้าพบปะเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อรับทราบสถานกาณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ นำโดยนายสุกิจ  ศิรินรกุล ประธานกรรมการฯ, นายอุฤทธิ์    ศรีหนองโคตร รองประธานฯ คนที่ 1, นายชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานฯ คนที่ 3, นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการ, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, และนางสุภารัตน์   มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภา มข. โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ แนะนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน รวมถึงนำเสนอกิจกรรมภาพรวมของคณะฯ และกล่าวถึงผลิดภัณฑ์ของสถานวิจัยแพทย์แผนไทย จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีข้อซักถามและได้กล่าวถึงการสนับสนุนด้านเครือข่ายด้านต่างๆ จากนั้นคณบดี ได้มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นตะกร้ายาแผนไทยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้นำคณะกรรมการฯ เดินชมอาคารปรีดา แย้มเจริญวงศ์ ที่กำลังทำการบูรณะ เป็นลำดับสุดท้าย

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์