ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน (กิจกรรรมครั้งที่ 2) และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จังหวัดระยอง

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงเช้า คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดให้มีโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน (กิจกรรรมครั้งที่ 2)

และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2) โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร โดยมีเรื่องแจ้งจากผู้บริหาร เรียงลำดับโดย ผศ. นิคม ถนอมเสียง คณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วัตกรรม และบริการวิชาการ, ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล ผู้นำเสนอ

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1.  

นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

งานบริหารทั่วไป

Keyboard Shortcut, Shorten URL and Generating QR Code

  1.  

นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์

งานบริหารทั่วไป

โปรแกรม Anydesk 

  1.  

1)      นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์

2)      นางสาวธิรดา บุญทองแพง

3)      นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ

4)      นางาสาวโสภิตา คลังพระศรี

งานวิชาการ

หัวข้อการทำวิจัย R2R ที่น่าสนใจ ฯ

Zoom Meeting และการแบ่งห้องย่อย

Google Site

การจัดการและการนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI และการสร้าง Email Template  

วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดระยอง

          โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2565 การเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีในองค์กร โดยกิจกรรรมประกอบไปด้วย

  • การศึกษาดูงานสวนพฤกษาศาสตร์ ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกและแห่งเรียนรู้ธรรมชาติ
  • กิจกรรม กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน สร้างระบบการทำงานเป็นทีมในองค์กร (Teamwork) กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
  • ทัศนศึกษาการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลและการรักษาความสมดุลของธรรมชาติแห่งท้องทะเลอ่าวไทย
  • ทัศนศึกษาการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน-เกาะมันนอก
  • การแสดงจากบุคลากรสายสนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ เอกฤทธิ์ ปทุมพร

ข่าว ขวัญหทัย สินเธาว์