ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการบริหารงานแบบลีน (Lean management)

ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมอบรมปฏิบัติการบริหารงานแบบลีน (Leanmanagement) ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม และทีมงานมาเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะด้านความคิด วิธีคิดอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร