ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุศาสตร์ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี,     อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศูทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, Professor Frank P. Schelp ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศประจำคณะฯ พร้อมคณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Florian J. Schweigert ตำแหน่ง Vice President for International Affairs and Fundraising University of Potsdam จากประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งกับสถาบันระดับนานาชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี นำ Professor Dr. Florian J. Schweigert เข้าพบ ศาตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เพื่อหารือและเข้าชมโรงงานต้นแบบด้านการเกษตรและอาหาร (Food pilot plant KKU) ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง Professor Schweigert ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Challenges in the global fight against malnutrition" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และ หัวข้อ "The start-up programs at the university of Potsdam. A journey from being a student to become an entrepreneur" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปกติและนานาชาติ) อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ,นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์