ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ต่อเนื่องโครงการอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยในการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 มีการติดตามความก้าวหน้าจากการอบรม ผู้เข้าอบรมนำเสนอการเขียนแบบประเมินค่างานตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยวิทยากรให้คำแนะนำ เทคนิควิธีการในประเด็นโดยละเอียด และให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์มข. โดย น.ส.รจนา หมวดศรี
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ