ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ต่อเนื่องครั้งที่ 3 อบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแบบประเมินค่างานตามมาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนแล้ว หลังจากนี้ผู้เข้าอบรมยังคงสามารถขอคำแนะนำในการเขียนประเมินค่างานกับวิทยากรได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับหัวข้อในการอบรมครั้งถัดไป คือ “การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน”

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์มข. โดย รจนา หมวดศรี
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ