ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" (รอโปรดเกล้าฯ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" (รอโปรดเกล้าฯ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
ข้อมูลจากเพจ : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น HR KKU
 
ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มขโดย ศรศักดิ์ อุระ